Ugrás a tartalomhoz

1. Az eCom Empire Kft. (székhely: 4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 18. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék idő tartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a Lindalime Facebook oldal lájkolója, nem esik a 14. és 15. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, és aki a Játék időtartama alatt a Lindalime Facebook-oldalán posztban közzétett kérdésre komment formájában választ ad. (továbbiakban: Játékos).

1.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2.A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti. A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

2. A Lindalime Facebook-oldal falán posztban tett felhívásra a Játékosnak az https://www.facebook.com/lindalimehungary/posts/2029198933947031 oldalon feltett kérdésekre adott válaszok megléte szerint minősül Pályázatnak. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a válaszok megjelennek a Lindalime adatbázisában. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a 4 db nyertest.

3. A Játék 2022. június 07. 15:00 és 2022. június 17. 23:59 között kerül megrendezésre.

4. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért. A regisztráció elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a regisztráció bizonyítékaként. A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6. A nyertes kiválasztása az érvényes Pályázatot beküldők között, 2022. június 18.-án 12:00 órakor az eCom Empire KFt. irodájában (4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69.). szám alatt, véletlenszerű gépi sorsolással történik. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

7. A Szervező a nyertes Játékost – írásban – e-mail formájában értesíti a játék zárásának napján.

8. A Szervező a nyeremény érvényesítéséhez szükséges információkat e-mailben küldi el a nyerteseknek. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítés beérkezésétől számított 365 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények érvényesítésének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10. A nyertes nevét a Szervező a Játék zárását követően a Lindalime Facebook-oldal falára kitett poszt alatti komment szekcióban teszi közzé.

11. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi - és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

13. A Játékból ki vannak zárva az eCom Empire Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető̋ tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói. Valamint egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

14. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Ezen személyi kör esetében a játékban való részvétel további feltétele a törvényes képviselő̋ részvételhez adott előzetes beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét – eCom Empire Kft. felhívására – a cselekvőképességében korlátozott Játékos az eCom Empire KFt által meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a Játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos a Játékból kizárható.

15. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

16. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

17. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Lindalime Facebook oldalán érhető el.

18. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

19. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és az eCom Empire Kft., mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező eCom Empire Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: eCom Empire Kft., székhely: 4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69.; vagy a következő e-mail címen: info@lindalime.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező eCom Empire Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

20. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Nyíregyháza, 2022.06.07.

eCom Empire Kft. szervező

50 napos Lindalime Garancia

50 napos Lindalime Garancia

Garancia

Segítőkész és barátságos ügyfélszolgálat

Segítőkész és barátságos ügyfélszolgálat
Kapcsolat