Ugrás a tartalomhoz

1. Az eCom Empire Kft. (székhely: 4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 18. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék idő tartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a Lindalime Facebook oldal lájkolója, nem esik a 14. és 15. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, és aki a Játék időtartama alatt a Lindalime Facebook-oldalán posztban közzétett kérdésre komment formájában választ ad. (továbbiakban: Játékos).

1.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2.A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti. A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

2. A Lindalime Facebook-oldal falán posztban tett felhívásra a Játékosnak az https://www.facebook.com/lindalimehungary/posts/2029198933947031 oldalon feltett kérdésekre adott válaszok megléte szerint minősül Pályázatnak. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a válaszok megjelennek a Lindalime adatbázisában. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a 4 db nyertest.

3. A Játék 2022. június 07. 15:00 és 2022. június 17. 23:59 között kerül megrendezésre.

4. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért. A regisztráció elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a regisztráció bizonyítékaként. A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A nyeremény készpénzre nem váltható.

6. A nyertes kiválasztása az érvényes Pályázatot beküldők között, 2022. június 18.-án 12:00 órakor az eCom Empire KFt. irodájában (4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69.). szám alatt, véletlenszerű gépi sorsolással történik. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

7. A Szervező a nyertes Játékost – írásban – e-mail formájában értesíti a játék zárásának napján.

8. A Szervező a nyeremény érvényesítéséhez szükséges információkat e-mailben küldi el a nyerteseknek. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítés beérkezésétől számított 365 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények érvényesítésének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10. A nyertes nevét a Szervező a Játék zárását követően a Lindalime Facebook-oldal falára kitett poszt alatti komment szekcióban teszi közzé.

11. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi - és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

13. A Játékból ki vannak zárva az eCom Empire Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető̋ tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói. Valamint egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

14. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Ezen személyi kör esetében a játékban való részvétel további feltétele a törvényes képviselő̋ részvételhez adott előzetes beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét – eCom Empire Kft. felhívására – a cselekvőképességében korlátozott Játékos az eCom Empire KFt által meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a Játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos a Játékból kizárható.

15. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

16. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

17. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Lindalime Facebook oldalán érhető el.

18. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

19. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és az eCom Empire Kft., mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező eCom Empire Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: eCom Empire Kft., székhely: 4405, Nyíregyháza, Lejtő u. 69.; vagy a következő e-mail címen: info@lindalime.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező eCom Empire Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

20. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Nyíregyháza, 2022.06.07.

eCom Empire Kft. szervező