Liquid error (layout/theme line 4): Could not find asset snippets/pandectes-rules.liquid Nyereményjáték szabályzat – Lindalime
Ugrás a tartalomhoz

Nyereményjáték szabályzat

Játékok szervezője:

A nyereményjátékok (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a eCom Empire Kft. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Lejtő utca 69.

adószám: 26754565215) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:
E-mail: marketing@lindalime.com
Telefon: +36702411416

A nyereményeket a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a (weboldal link) címen érhető el, és a eCom Empire Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

A játékok mindig csak előre ismertetett, meghatározott időszakokban kerülnek lebonyolításra.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékokat. A Játékokkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


Részvételi feltételek:

A Játékokban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékokban résztvevő személy a továbbiakban: Játékos.

A játék konkrét leírása: A Facebookon indított nyereményjátékban feltett kérdésre, a komment szekcióban helyesen válaszolók közül, a játék indításától számított 48 órán belül a játék szervezője nyertest sorsol ki. 

A játék időtartama: a játék Facebook közösségi média felületen való közzétételétől számítva egy nap, azaz 24 óra áll rendelkezésre a komment szekcióban való válaszadásra.

A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

Fontos figyelmeztetés:
Szervező a nyertest telefonon és e-mailen értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követően, 48 órán belül.
Az 5 napig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.Nyeremények és sorsolások:

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékok során a https://lindalime.com weboldalon megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.

A sorsolásról Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 8 évig megőriz.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.


Kizárás:

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékokban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a játékokban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.


Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsolásokon valamennyi, a Játékok részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 3-3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.


Adózás, bejelentési kötelezettségek:

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.


A nyeremények kézbesítése:

A nyereményeket a Játékok Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek.

Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 5 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.Felelősség kizárás:

A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, email cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékok időtartama alatt a Játékok, illetve a Játékokat tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


Adatkezelés:

Funkcionális adatkezelés

A játékban résztvevő felhasználók adatait a eCom Empire Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a eCom Empire Kft. a nyertesek névsorában közzé tegye.

A eCom Empire Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

A eCom Empire az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A eCom Empire Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://lindalime.com/pages/adatvedelmi-nyilatkozat 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték-és keresztnév, email cím, telefonszám, cím, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm.

Az érintettek köre: A játékokban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjátékok funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
– postai úton a 4405 Nyíregyháza, Lejtő utca 69.
– e-mail útján az marketing@lindalime.com e-mail címen,
– telefonon a +36702411416 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények szállítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
MAGYAR POSTA ZRT.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36-1-767-8200

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.


Vegyes rendelkezések:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játékok feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2021. november 12.